banerpopr

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określa, w drodze rozporządzenia, wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, tzw. OSN.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003r. Nr 241, poz. 2093) za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych uznaje się:
- wody zanieczyszczone tj:
  • śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/dm3;
  • śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu
- wody zagrożone zanieczyszczeniem tj;
  • śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje tendencję wzrostową;
  • śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące tendencję do eutrofizacji, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.
Dla wód określonych na podstawie ww. kryteriów wyznacza się powierzchnię ich zlewni jako obszar szczególnie narażony (OSN).
 

Weryfikacja
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo wodne wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone poddaje się co 4 lata weryfikacji w celu uwzględnienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania.

 

Więcej informacji ...