banerpopr

Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i śluz obowiązujące w 2017 r. w regionie wodnym Warty

 

Lp.

Rodzaj należności

Stawka należności

Statki towarowe i zestawy, spław drewna oraz statki pasażerskie, wycieczkowe i sportowo – turystyczne o nośności powyżej 15 ton

1

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na połączeniu wodnym Wisła-Odra, od śluzy Okole do m.Krzyż, tj. Kanałem Bydgoskim /od km 14,8-38,9/, rz. Noteci dolnej /od km 38,9-176,2/

0,68 gr

2

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na rzece Noteci górnej /od km 59,5-121,6/, na Kanale Górnonoteckim /od km 121,6-146,6/ i Kanale Ślesińskim /od km 0,0-32,0/

0,59 gr

3

Za żeglugę pustych statków towarowych lub barek za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

0,12 gr

4

Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej

1,78 gr

 

w godzinach

7:00 - 16:00

16:00-7:00

5

Za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (nie wchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności) za każdy zestaw lub obiekt pływający

15,50 zł

16,26 zł

Łodzie sportowo – turystyczne i inne małe obiekty pływające do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów oraz kajaki i łodzie wiosłowe

 

w godzinach

7:00 - 16:00

16:00-7:00

6

Za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający

7,24 zł

14,48 zł

7

Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający

4,08 zł

8,16 zł

UWAGA: W związku z koniecznością pobierania należności za śluzowanie wymienionych w punkcie 6 i 7 tabeli bezpośrednio na śluzach, właścicieli ww. obiektów pływających prosimy o posiadanie przy sobie pieniędzy w drobnych nominałach i wnoszenie należności w odliczonej kwocie, co przyczyni się do skrócenia całego procesu śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

 

1. Noty księgowe za żeglugę i korzystanie z urządzeń wodnych wystawia RZGW w Poznaniu na podstawie informacji wg załączonego formularza, którą zakład prowadzący działalność żeglugową jest zobowiązany złożyć do RZGW - zarządu zlewni, za każdy miesiąc uprawiania żeglugi - w terminie do dnia 15-tego następnego miesiąca lub w razie braku ww. informacji w terminie, na podstawie własnych ustaleń sporządzanych przez zarządy zlewni.

 

2. Zakłady uiszczają należność za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 30 dni od daty otrzymania noty księgowej.

Formularze do pobrania:
Informacja o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań/ lub przejść przez pochylnię - dla statków towarowych i zestawów (część A) i dla statków pasażerskich, wycieczkowych i innych statków powyżej 15 ton lub do przewozu więcej niż 12 pasażerów (część B)

pobierz plik 2017

3. Z uiszczania należności zwolnione są:
a. łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów; zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie ze śluz,
b. statki RZGW i jednostek państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej,
c. statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych,
d. statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
e. statki Urzędów Morskich,
f. statki Urzędów Żeglugi Śródlądowej,
g. promy leżące w ciągach dróg publicznych.

 

4. Należność za śluzowanie obnizona o połowę przysługuje uczniowi szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej lub zawodowej oraz studentowi szkoły wyższej. Osoba ta winna posiadać ważną legitymację szkolną/studencką i pełnić funkcję:

  • kierownika statku w przypadku łodzi sportowo-turystycznej, małego obiektu pływającego do 15 ton nośności lub do przewozu do 12 pasażerów i posiadającego stosowane uprawnienia, jeśli wymagają tego przepisy,
  • sternika w przypadku kajaka lub łodzi wiosłowej.

 

5. Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy.

 

6. Za śluzowanie razem kilku obiektów pływających, należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający.