banerpopr

Zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracowuje program działań dla wyznaczonych w regionie wodnym obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć (OSN).

 

Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wprowadzany jest poprzez rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w drodze aktu prawa miejscowego, publikowanego we właściwych dziennikach urzędowych województw.


Celem programu jest poprawa stanu wód i przywracanie określonych przepisami prawa standardów ich jakości. Określa się w nim kierunki i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze, umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzące z działalności rolniczej. Program działań wprowadza szereg środków zaradczych do obowiązkowego stosowania przez użytkowników rolnych np. przestrzeganie okresów, w których nie wolno stosować nawozów, przestrzeganie dawek i sposobów nawożenia oraz wskazuje sposoby właściwego użytkowania gruntów i magazynowania nawozów naturalnych.

 

Programy działań dla OSN wyznaczonego w 2017 r.
Dla OSN wyznaczonego rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. zostanie przygotowany Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

 

Dotychczas obowiązujący program działań:
- dla województwa wielkopolskiego w regionie wodnym Warty wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2012 r. poz. 3601) plik PDFutracił moc.
- dla województwa kujawsko-pomorskiego w regionie wodnym Warty wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskie z dnia 07.05.2013 r. poz. 1856) - Plik PDF - utracił moc.