banerpopr

 

 

Publikacja Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

Informujemy, że dnia 01.12.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry – poz. 1938.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1938

 


Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym procesie udziału społeczeństwa, który był prowadzony w okresie od 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Wszelkie uwagi i wnioski, które wpłynęły do RZGW w Poznaniu zostały przekazane celem ich analizy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem kompetencyjnym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonych konsultacji społecznych przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.powodz.gov.pl.

 

 


 

 

Konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (10.07.2015 r. – 31.07.2015 r.) - ZAKOŃCZONO

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi w terminie od 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry w tym PZRP dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest tutaj

 

Dokumenty konsultowane w wersji papierowej dostępne są do wglądu w siedzibach:

- Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 632,

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, piętro I, pok. 109 (sekretariat).

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie od 10.07.2015 r. do 31.07.2015 r.:

- drogą elektroniczna na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej www.powodz.gov.pl,

- listownie na adres: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa z dopiskiem: „Konsultacje społeczne SOOŚ PZRP” oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,

- osobiście do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentów konsultowanych.

 

Wszelkie opinie i uwagi zostaną przekazane Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonej kampanii informacyjnej oraz trwającej procedury udziału społeczeństwa dotyczącej przedmiotowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.powodz.gov.pl.

 

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW PLANÓW ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM WRAZ Z PROGNOZAMI ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO (pdf)

 

 


 

Konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty (22.12.2014 r. – 22.06.2015 r.) - ZAKOŃCZONO

 

Zgodnie z art. 88h ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o rozpoczęciu z dniem 22.12.2014 r. 6-miesięcznych konsultacji społecznych projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

 

Na podstawie art. 88h ust. 1 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Integralną częścią Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry jest Plan zarządzania ryzykiem powodzi dla regionu wodnego Warty za sporządzenie, którego odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej pobrać tutaj (pdf)

 

Załączniki do projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty można pobrać tutaj (zip)

 

Natomiast dokument w wersji drukowanej dostępny jest do wglądu w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu:

-       Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;

-       Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań;

-       Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań;

-       Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra;

-       Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz

 

w terminie od dnia 22.12.2014 r. do dnia 22.06.2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie od 22.12.2014 r. do 22.06.2015 r.:

-        listownie na adres:Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;

-        pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-        w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu oraz Zarządów Zlewni ustnie do protokołu w godzinach 8.00 – 15.00.

 

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU W SPRAWIE SPORZADZENIA PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA REGIONU WODNEGO WARTY.

 

Więcej informacji…

 

 
 
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) wymaga sporządzenia:

 
1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2011 r.).
2. Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2013 r.) dla obszarów, na których stwierdzi się istnienie dużego ryzyka powodziowego, wyznaczonych na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Mapy wskażą obszary, w których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (lub na których powódź będzie miała charakter zdarzenia ekstremalnego); średnie (występowanie powodzi nie częściej niż co 100 lat), a także wysokie.
3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (do 22 grudnia 2015 r.) opracowywanych na podstawie ww. map.

 

 

W Polsce za opracowywanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes KZGW. Plany zawierać będą mapę obszaru dorzecza, na której zaznaczone są obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z analiz tych map, opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących osiągnięciu tych celów z uwzględnieniem ich priorytetu.
Art. 88h ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) zobowiązuje Dyrektora RZGW w Poznaniu do opracowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty. Zgodnie z art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 32, poz. 159) zostanie on przygotowany w terminie do dnia 22 listopada 2015 r. i ogłoszony w dzienniku urzędowym województw w terminie do dnia 22 grudnia 2015r.


 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym wykonuje się z uwzględnieniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP) i bazując na przygotowanych dla tych obszarów mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego.

PZRP stanowią podstawowy dokument planistyczny mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Zgodnie z Dyrektywą Powodziową, celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym (w tym procesu planowania) jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym powstają w uzgodnieniu pomiędzy różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działania (gospodarkę wodną, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo ludzi – reagowanie kryzysowe, dziedzictwo kulturowe, obszary chronione itp.). Ważne jest ponadto zapewnienie, że cele planów zarządzania ryzykiem powodziowym będą uwzględnione w innych planach np. z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego itd. W planach zarządzania ryzykiem powodziowym zostaną zawarte takie instrumenty i działania, które w najlepszy sposób pozwolą osiągnąć cele Dyrektywy Powodziowej w powiązaniu z osiągnięciem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Powodziowej.

Według ustawy Prawo wodne w Polsce powinny zostać sporządzone dwa rodzaje planów zarządzania ryzykiem powodziowym:
• plany dla obszarów dorzeczy - obejmujące plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
• plany dla regionów wodnych
 

Zgodnie ze wstępną oceną ryzyka powodziowego, Prezes KZGW opracowuje plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Pregoły oraz plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.
W nawiązaniu do wyników WORP, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej opracowują plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla 9 regionów wodnych: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry, Łyny i Węgorapy, Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły.

 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym będzie zawierać katalog działań, zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plan będzie obejmował wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc nacisk na działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wód, kontrolowanych zalewów łącznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzględniać będzie cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach międzynarodowych.


PZRP będzie zawierać:
• mapę obszaru dorzecza z obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi,
• mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z opisem wniosków wynikających z analizy map,
• opis celów zarządzania ryzykiem powodzi,
• katalog działań służących osiągnięciu tych celów.
Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów PZRP uwzględnia się:
• koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów,
• zasięg powodzi, trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych,
• cele środowiskowe, ochronę przyrody i gospodarowanie wodami,
• formę użytkowania gruntów,
• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
• żeglugę i infrastrukturę portową,
• prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania,
• infrastrukturę krytyczną w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest odpowiedzialny za opracowanie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.
Zgodnie z metodyką, na potrzeby opracowania PZRP, powołane zostały następujące grupy zarządzające procesem planowania:

• Komitet Sterujący Regionu Wodnego Warty – pracujący pod przewodnictwem dyrektora RZGW; jest organem decyzyjnym projektu, wspierającym dyrektora RZGW w jego działaniu na rzecz opracowania i wdrożenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym.
• Grupa Planistyczna Regionu Wodnego Warty – stanowi zespół zarządzania projektem w celu opracowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym regionu wodnego. Grupa planistyczna bezpośrednio nadzoruje prace realizowane przez wykonawcę na każdym etapie wykonywania planów, odbiera poszczególne etapy prac, akceptuje je i przedstawia Komitetowi Sterującemu do zatwierdzenia. Grupa planistyczna rozlicza projekt pod względem merytorycznym, może tworzyć zespoły planistyczne zlewni.

• Zespoły Planistyczne Zlewni - powoływane są przez Kierownika Grupy Planistycznej Regionu Wodnego i kierowane przez osobę przez niego wyznaczoną. Zespół tworzy się w celu włączenia społeczności lokalnej do współdecydowania oraz w celu bieżącej współpracy na poziomie zlewni z wykonawcą.

 

Dyrektor RZGW w Poznaniu wyznaczył 10 Zespołów Planistycznych Zlewni w Regionie Wodnym Warty:
• Zespół Planistyczny Zlewni Górnej Warty i Zlewni Liswarty bez Kocinki
• Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Liswarty do Widawki i Zlewni Widawki
• Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Widawki do Neru i Zlewni Neru
• Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Neru do Prosny i Zlewni Warty od Prosny do Śremu
• Zespół Planistyczny Zlewni Prosny
• Zespół Planistyczny Poznańskiej Zlewni Warty i Zlewni Wełny
• Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewni Obry
• Zespół Planistyczny Zlewni Noteci Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Zlewni Drawy i Zlewni Dolnej Warty
• Zespół Planistyczny Zlewni Górnej Noteci
• Zespół Planistyczny Zlewni Noteci Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i Zlewni Gwdy

 

Z metodyką tworzenia planów można zapoznać się tutaj.