banerpopr

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty (RGW RWW) zwana dalej Radą stanowi organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym. Do zakresu jej działania należy wyrażanie opinii w odniesieniu do:
  • projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty,
  • dokumentacji planistycznych sporządzanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy Prawo wodne w tym m.in.: identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych, wykazu wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, wykazu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w szczególności do kąpieli,
  • rejestru wykazów obszarów chronionych (art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne),
  • projektu Planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczydorzecza Odry,
  • planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,
  • projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
  • projektów programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
  • projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.
 

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy Prawo wodne Rada składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powołanych na okres 4 lat.

 

Członków Rady powołuje, na wniosek Dyrektora RZGW w Poznaniu, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, spośród osób zgłoszonych przez w/w organy, instytucje, jednostki. Szczegóły związane z funkcjonowaniem Rady regulują przepisy art. 100 i art. 101 ustawy Prawo wodne.