FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz przyjmowanie zgłoszeń.

 

WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Dyrektor regionalnego zarządu wydaje wszystkie pozwolenia wodnoprawne wymagane dla przedsięwzięć, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych dotyczące tych przedsięwzięć, w całości lub w części odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się:

  • operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne, w formie pisemnej oraz na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzna w postaci plików typu rastrowego lub wektorowego,
  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
  • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
  • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych,
  • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego a także za udzielone pełnomocnictwo, jeśli w imieniu wnioskodawcy występuje z wnioskiem pełnomocnik, lub podanie podstawy prawnej do zwolnienia z opłaty skarbowej.

 

Miejsce składania dokumentów:
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 1, 61-003 Poznań.

 

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

 

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 


 

 

WYDAWANIE DECYZJI O LEGALIZACJI URZĄDZENIA WODNEGO

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację.
Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63 ustawy Prawo wodne, ustalając jednocześnie, w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.
2. Do wniosku o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnoprawnego dołącza się:

  • operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne, w formie pisemnej oraz na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzna w postaci plików typu rastrowego lub wektorowego,
  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

 

Miejsce składania dokumentów:
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

 

Opłaty:
Zgodnie z art. 64 a ust.2 ustawy Prawo wodne organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustala w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 


 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 123a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 496 ze zm.) dyrektor regionalnego zarządu jest organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych;
3) określenie wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
4) opis wykonywanych robót, ich położenie podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
5) termin rozpoczęcia robót lub czynności.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania (wraz z zaznaczeniem granic nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie);
2) odpowiednie szkice lub rysunki;
3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

 

docWzór oświadczenia

 

Miejsce składania dokumentów:
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

 

Termin załatwienia sprawy:
Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Opłaty:
Brak

 

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.