FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr

 

Strefy ochronne ujęć wód ustanawia się w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych.

 

Kogo dotyczy?

Strefa ochronna ujęcia jest ustanawiana, zmieniana lub likwidowana na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej w zakresie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej powinien zawierać:

 1. Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej;
 2. Propozycję granic strefy ochronnej (wymiary poszczególnych terenów powinny zostać zawarte w treści wniosku) wraz z planem sytuacyjnym:
 • zaleca się, by granica terenu ochrony bezpośredniej została przedstawiona na mapie np. ewidencyjnej w skali 1:500 wraz z lokalizacją ujęcia;
 • zaleca się, by granica terenu ochrony pośredniej została przedstawiona na mapie topograficznej w skali 1:10 000 lub 1:25 000 wraz z oznakowaniem lokalizacji ujęcia i tablic informujących o strefie ochronnej.
 1. Charakterystykę techniczną ujęcia wody;
 2. Propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej. Zalecane jest załączenie uzasadnienia, sporządzonego odrębnie dla każdego postulowanego zakazu, nakazu bądź ograniczenia w sposób szczegółowy i wyczerpujący uzasadniającego konieczność jego wprowadzenia w odniesieniu do ochrony jakościowej lub ilościowej wód podziemnych ujmowanych na ujęciu.
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności do ujęcia (np. odpis z księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów);
 4. Zaleca się załączenie kopii aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia;
 5. W przypadku, gdy ujęcie posiada/posiadało strefę ochronną pożądane jest załączenie kopii rozporządzeń bądź decyzji ją ustanawiających wraz z załącznikami graficznymi przedstawiającymi przebieg jej granicy;

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentacji hydrogeologicznej (art. 58 ust. 3 ustawy Prawo wodne), zawierającą ustalenia niezbędne do ustanowienia strefy ochronnej wraz z dokumentem dot. jej przyjęcia/zatwierdzenia (zawiadomienie, decyzja).

Wniosek oraz załączniki powinny zostać podpisane przez Właściciela ujęcia, a materiały wyszczególnione w pkt. 5, 6, 7 oraz kopia dokumentacji hydrogeologicznej i dokument dot. jej przyjęcia/zatwierdzenia powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Komplet dokumentów, zgodnie z powyższymi wytycznymi, (zaleca się w 2 egzemplarzach) winien zostać złożony do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W przypadku składania dokumentów w formie tradycyjnej – drukowanej należy załączyć ich wersję elektroniczną na płytach CD (2 egz.)

   

Zalecenia techniczne dot. załączników graficznych

 • Ze względu na konieczność weryfikacji przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej wskazane jest przekazanie załącznika graficznego z naniesiona granicą w postaci pliku wektorowego (.shp) w obowiązującym Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);
 • Granica terenu ochrony pośredniej wyznaczonej w dokumentacji hydrogeologicznej winna zostać dostosowana do granic działek ewidencyjnych;
 • Wszystkie załączniki graficzne winny zostać przygotowane w formacie A4. W przypadku większych map należy zastosować podział na arkusze z odpowiednimi oznaczeniami (tj. układ arkuszy).
 • Załączniki graficzne tj. mapy topograficzne oraz mapy ewidencyjne winny zostać załączone na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie .jpg lub .cdr w wersji nie wyższej niż 16);
 • Opis przebiegu granicy strefy ochronnej winien zostać zamieszczony na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie .doc/.docx oraz pdf;
 • Załączniki graficzne powinny mieć wysoką jakość (min. 300 dpi), wyraźne i czytelne oznaczenia, naniesioną granicę strefy ochronnej, objaśnienie użytych szrafur, lokalizację ujęcia i tablic informacyjnych;
 • Załączniki graficzne w obszarze treści nie powinny zawierać tytułu i numeracji; zostaną one naniesione przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;
 • Załączniki mapowe powinny zostać opatrzone informacją o skali mapy w postaci podziałki liniowej.

 

 

Okres, na jaki ustanawiana jest strefa

Strefy ochronne ustanawiane w drodze rozporządzenia ustanawiane są na czas nieokreślony.

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 32 poz. 159) z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasły strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

Jednostka odpowiedzialna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

 

Zespół ds. użytkowania i ochrony wód podziemnych

tel. 61 8 567 793

tel. 61 8 567 719

Konsultacje i uzgodnienia

Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie ustanowienia/zmiany/zniesienia strefy ochronnej nie przewidują przeprowadzania konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia podlega uzgodnieniu przez właściwego Wojewodę.

Wydane rozporządzenie podlega kontroli Ministra  Środowiska.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

 

WYKAZ USTANOWIONYCH STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD

 

UWAGA! Informujemy, że przedstawiony materiał w zakresie map stref ochronnych ujęć wód ma jedynie charakter poglądowy, informacyjny i pomocniczy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w ww. materiałach.

 

LUBUSKIE


    

 

ŁÓDZKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

OPOLSKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

POMORSKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

 

ŚLĄSKIE


    

 

WIELKOPOLSKIE


    

  


Uprzejmie informujemy, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz 1566) od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawach ustanawiania w drodze aktu prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód w zakresie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej będzie właściwy miejscowo Wojewoda.
Jednocześnie, na mocy art. 135 ust. 1 pkt 1 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia z urzędu (na mocy art. 133 ust. 1) właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji. Zgodnie z art. 121 ust. 3 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla kazdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć służących do zwykłego korzystania z wód.