banerpopr

 

 

WYKAZ USTANOWIONYCH PRZEZ DYREKOTRA RZGW w POZNANIU STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD

 

UWAGA! Informujemy, że przedstawiony materiał w zakresie map stref ochronnych ujęć wód ma jedynie charakter poglądowy, informacyjny i pomocniczy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w ww. materiałach.

 

LUBUSKIE


    

 

OPOLSKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

 

POMORSKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

 

ŚLĄSKIE


    

 

WIELKOPOLSKIE


    

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz 1566) od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawach ustanawiania w drodze aktu prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód w zakresie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej jest właściwy miejscowo Wojewoda.
Jednocześnie, na mocy art. 135 ust. 1 pkt 1 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia z urzędu (na mocy art. 133 ust. 1) właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji. Zgodnie z art. 121 ust. 3 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla kazdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć służących do zwykłego korzystania z wód.