banerpopr

Rejestracja związku spółek wodnych w katastrze wodnym regionu wodnego Warty
 
1. Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. art. 167 do zarejestrowania spółki wodnej lub związku spółek wodnych należy przesłać następujące informacje:
  • nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki (związku),
  • imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki (związku),
  • czas trwania spółki,
  • dane dotyczące decyzji starosty (marszałka województwa) o zatwierdzeniu statutu spółki (związku).( nr decyzji, data wydania)
2. Honorowane jest przesłanie celem rejestracji następujących dokumentów:
  • imiona i nazwiska członków zarządu wraz z funkcjami,
  • kserokopia decyzji starosty (marszałka województwa) o zatwierdzeniu statutu spółki (związku).
  • kserokopia statutu spółki (związku) i dane teleadresowe,
3. Rejestrowana spółka otrzymuje sygnaturę RWPO-SW z numerem kolejnym, a związek spółek sygnaturę RWPO-ZS z numerem kolejnym.
4. Jednorazowo nieodpłatnie wydawana jest informacja o zarejestrowaniu spółki (związku) w katastrze wodnym regionu wodnego Warty.
5. Każda zmiana danych w katastrze zgodnie z art. 167.3. jest niezwłocznie wprowadzana do rejestru i spółka (związek) otrzymują informację o ich wprowadzeniu.
6. Wydanie zaświadczenia o wpisie do katastru wymaga opłaty skarbowej. Szczegóły opisano w dokumencie: Udostępnianie informacji z katastru wodnego regionu wodnego Warty.