FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów realizujących:

  • zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie Prawo wodne,
  • kompetencje organu właściwego do wydawania pozwolenia wodnoprawnego (art. 4 ust. 4 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).

 

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wnosi się odwołania od decyzji starostów realizujących ww. zadania (art. 4 ust. 4a Prawa wodnego). Po zakończeniu postępowania odwoławczego organ wydaje decyzję w trybie art. 138 Kpa, w której:

  1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję,
  2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
  3. umarza postępowanie odwoławcze.

 

Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja to została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ wskazuje jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (art. 128 § 2 Kpa).

 

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym następuje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 1 Kpa). O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie organ zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 Kpa).

 

Od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.