FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę (użyczenie)

 

I Przedmiotem dzierżawy/użyczenia mogą być:

 1. grunty pod wodami, które nie stanowią gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, za które uznaje się grunty znajdujące się poza linią brzegu cieku naturalnego (np. czasza zbiornika, kanał itp.),
 2. starorzecza wykreślone z odrębnego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 3. grunty pokryte wodami jezior w wyniku podpiętrzenia,
 4. inne grunty będące we władaniu RZGW,
 5. urządzenia wodne lub ich części,
 6. inne nieruchomości.

 

II Wniosek o zawarcie umowy
W celu zawarcia umowy dzierżawy (użyczenia) należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek, zgodny z podanym wzorem, wraz z kompletem załączników.

 

pdfWniosek o zawarcie umowy (plik PDF)
docWniosek o zawarcie umowy (plik MS Word)

 

III Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy:

 1. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym terenem,
 2. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem,
 3. kopia mapy ewidencyjnej,
 4. wypis z właściwego rejestru (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, KRS),
 5. pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy,
 6. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej,
 7. w przypadku dzierżawy gruntów pod tablice reklamowe należy podać wymiary tablicy w m2 oraz dołączyć zgodę urzędu miasta/starostwa na lokalizację nośnika reklamowego, lub inne konieczne uzgodnienia.

 

Dokumenty muszą być aktualne (30 dni od daty poświadczenia przez organ wydający), oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez adwokata, radcę prawnego, notariusza lub uprawnionego pracownika RZGW.

 

IV Terminy załatwiania spraw

Termin załatwienia spraw wynosi do 120 dni, liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku, jest jednak uzależniony od terminu uzyskania wymaganej zgody organu nadzorującego i właściwego organu
w sprawach gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.

 

V Wydział prowadzący sprawy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
e-mail: renata.skiba-nowotka @ poznan.rzgw.gov.pl

 

VI Tryb odwoławczy - nie dotyczy.

 

VII Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 3. Procedury władania mieniem Skarbu Państwa będącym w administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej - pismo Prezesa KZGW z dnia 17.12.2009 r. znak DINmsp-220/231/2009 (plik PDF).

 

VIII Informacje dodatkowe
Nieruchomości gruntowe oraz urządzenia wodne lub ich części oddaje się w dzierżawę (użyczenie) na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem społecznym możliwe jest zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata za zgodą Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i właściwego starosty.

 

Zgoda Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i właściwego starosty wymagana jest również w przypadku zawierania umów kolejnych, po upływie umowy zawartej na okres 3 lat.