Drukuj

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jako organ administracji rządowej niezespolonej, w przypadkach określonych w ustawie Prawo wodne, wydaje rozporządzenia mające charakter aktów prawa miejscowego. Rozporządzenia podlegają kontroli w trybie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej /Dz.U. z 2009 r. Nr 222 poz. 1754/. Rozporządzenia są publikowane we właściwym terytorialnie dzienniku urzędowym województwa.

 

Dyrektor RZGW wydaje następujące akty prawa miejscowego:

 

Rozporządzenia wydawane przez dyrektora RZGW w Poznaniu dostępne w BIP


W trybie obowiązujących przepisów prawa Dyrektor RZGW wydaje decyzje administracyjne: