banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział we wdrożeniu Dyrektywy Powodziowej w zakresie należącym do RZGW w Poznaniu,
 • Udział w opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • Koordynowanie pracy zbiorników retencyjnych w regionie wodnym,
 • Koordynowanie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową realizowaną w zarządach zlewni,
 • Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, udział w konsultacjach społecznych,
 • Udział w opiniowaniu projektów planów i programów oraz aktów prawnych i normatywnych dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • Uczestniczenie w rozpatrywaniu spraw wymagających interpretacji przepisów ustawy Prawo wodne, przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie właściwości OKI,
 • Udział w przygotowaniu informacji związanych z prowadzeniem akcji lodołamania, analizowanie i przygotowywanie informacji dotyczących zagrożenia powodziowego.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu, praca przy komputerze
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu budownictwa wodnego lub pokrewne związane z gospodarką wodną,
 • 8 lat doświadczenia w jednostkach związanych z gospodarką wodną,
 • udział w projektach finansowanych ze środków UE związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska,

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza ogólna i znajomość podstaw ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy w środowisku GIS (np. ArcView),
 • umiejętność planowania i programowania zadań,
 • umiejętność wykorzystywania technik komputerowych w procesie zarządzania gospodarką wodną,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:
15.12.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „Główny specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726