banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wykonywanie obowiązków inwestorskich w zakresie: przekazania placu budowy, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, współpracy z nadzorem autorskim, dokonywania odbiorów robót, skompletowania dokumentacji powykonawczej i oddania obiektu do użytku
 • Użytkowanie maszyn, urządzeń, sprzętu i taboru pływającego, zgodnie z instrukcjami eksploatacji oraz warunkami użytkowania, organizowanie nadzoru w tym zakresie w odniesieniu do wszystkich terenowych jednostek Zarządu Zlewni
 • Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych obiektów
 • Organizowanie corocznych przeglądów budowli i urządzeń wodnych
 • Prowadzenie spraw transportowych Nadzorów Wodnych Zarządu Zlewni
 • Opracowywanie i przekazywanie do właściwej komórki okresowych meldunków z realizacji robót, dokonanych zakupów (m.in. dot. zużycia paliwa)
 • Przygotowywanie robót pod względem formalno-prawnym, udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: inżynieria środowiska, budownictwo ogólne bądź mechanika
 • znajomość zagadnień dotyczących budowy obiektów hydrotechnicznych, budowli regulacyjnych oraz znajomość przepisów w zakresie Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub o specjalności hydrotechnicznej i melioracji wodnych
 • znajomość programu graficznego typu AutoCad, znajomość programu kosztorysowego Norma Pro

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
20.10.2014r.


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Sekretariat pok.109 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektor nadzoru w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8-567-721