banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista w Zespole ds. Utrzymania Urządzeń Wodnych

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie wykonywania przeglądów, badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń wodnych będących we władaniu RZGW w Poznaniu.
 • organizowanie i współudział w komisyjnych kontrolach urządzeń wodnych będących we władaniu RZGW w Poznaniu.
 • przygotowanie materiałów przetargowych (opis przedmiotu zamówienia, wartość zamówienia) w zakresie postępowań prowadzonych przez zespół, udział w pracach komisji przetargowych.
 • prowadzenie zadań realizowanych przez zespół, w szczególności zadań związanych z uzyskaniem opinii, ekspertyz, ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa oraz opracowań przedprojektowych.
 • kontrolowanie eksploatacji urządzeń wodnych w zakresie zgodności z pozwoleniami wodnoprawnymi, instrukcjami gospodarowania wodą oraz instrukcjami eksploatacji.
 • opiniowanie lub uzgadnianie wszelkich opracowań i dokumentacji z zakresu zagadnień prowadzonych przez zespół.
 • wydawanie opinii w toku postępowań administracyjnych, w zakresie zagadnień prowadzonych przez zespół.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo wodne lub inżynieria środowiska
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – 1 rok

Pozostałe niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)
 • znajomość ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
23.09.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Sekretariat pok.109, w godz. 8.00 - 16.00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Utrzymania Urządzeń Wodnych".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 61-8-567-726.