banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami wodnymi w Dziale: Zarządzania Zasobami Wodnymi Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: na zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie opinii do innych opracowań urbanistyczno – przestrzennych, projektów ustaw i rozporządzeń.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania decyzji zwalniających dyrektora na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 3. Opiniowanie warunków technicznych dla urządzeń i prac zlokalizowanych na obszarze działania Zarządu Zlewni (skrzyżowania nadwodne i podwodne, mosty, pobory wody, zrzuty wód i ścieków, przystanie, pomosty, małe elektrownie wodne).
 4. Udział w pracach terenowych związanych z oceną możliwości realizacji opiniowanych inwestycji położonych przy rzekach administrowanych przez Zarząd Zlewni, krzyżujących się z nimi lub na nie oddziaływujących.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących postępowań wodnoprawnych na obszarze działania Zarządu Zlewni.
 6. Udział w pracach związanych z przygotowaniem corocznego planu kontroli gospodarowania wodami na terenie Zarządu Zlewni.
 7. Prowadzenie prac związanych z analizą skarg i wniosków w zakresie objętym działalnością działu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe profilowane
 • Rodzaj wykształcenia :inżynieria środowiska
 • Okres doświadczenia :-
 • Rodzaj doświadczenia:

Pozostałe wymagania niezbędne

 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnej/zbliżonej tematyce.
 • Znajomość zagadnień dotyczących przepisów w zakresie administracji publicznej – ustawa: Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, KPA oraz ustaw dotyczących ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi
 • Komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
08.09.2014r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Sekretariat pok.109 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami wodnymi w Dziale Zarządzania Zasobami Wodnymi Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie .
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8-567-721