banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Rybactwa Śródlądowego

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w konkursach ofert w celu oddania w użytkowanie obwodów rybackich
 • Prowadzenie spraw związanych z zadaniami zespołu
 • Identyfikacja problemów związanych z rybackim korzystaniem z wód powierzchniowych w regionie wodnym
 • Prowadzenie ewidencji obwodów rybackich i umów zawartych z uprawnionymi do rybactwa
 • Udział w przygotowywaniu rozporządzeń dyrektora RZGW o ustanowieniu i znoszeniu obwodów rybackich

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku rybactwo
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o rybactwie śródlądowym oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy Prawo wodne
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)
 • Umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania, przekonywania, rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość Ustawy Prawo ochrony środowiska

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
18.08.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Wydział Spraw Pracowniczych pok.209, w godz. 8.00 - 16.00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego inspektora w Zespole ds. Rybactwa Śródlądowego". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 61-8-567-726.