banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista zespołu administracyjno-ekonomicznego

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w przygotowaniu danych merytorycznych do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków budżetowych i pozabudżetowych oraz funduszy celowych;
 • Współudział w sporządzaniu projektów planów dochodów i wydatków w Zarządzie;
 • Sporządzanie rocznych harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz comiesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe, sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu Zarządu;
 • Przygotowywanie danych do sporządzania zaangażowania środków budżetowych;
 • Kontrola wykorzystywania wydatków na poszczególnych paragrafach i działaniach budżetu zadaniowego, wnioskowanie o przesunięcia środków finansowych lub dofinasowanie w trakcie roku finansowego;
 • Wystawianie faktur i not obciążeniowych oraz prowadzenie ich ewidencji, prowadzenie rejestru faktur wpływających do Zarządu;
 • Sprawdzanie delegacji, kilometrówek i ryczałtów pracowników Zarządu oraz Nadzorów Wodnych.

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 1-piętrowy bez windy
 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
 • toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • bardzo dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego excel

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość podstaw księgowości,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Sumienność, dokładność, terminowość,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

Termin składania dokumentów:
25.07.2014

 

Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci
Ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
52 3768-450

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista zespołu administracyjno-ekonomicznego
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.