banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Sekretarka

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Profesjonalna obsługa administracyjna sekretariatu: obsługa centrali telefonicznej oraz urządzeń biurowych, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej dystrybucja wewnątrz instytucji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, przygotowywanie pism, raportów, zestawień, prezentacji itp., koordynowanie przepływu informacji i obiegu dokumentów,
 • Administracyjne i organizacyjne wsparcie pracowników Zarządu,
 • Prowadzenie gospodarki transportowej Zarządu,
 • Przyjmowanie oraz obsługa recepcyjna gości,
 • Organizacja i koordynacja spotkań,
 • Współpraca z usługodawcami zewnętrznymi

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 1-piętrowy bez windy
 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
 • toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość pakiet MS Office i urządzeń biurowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Dynamika w działaniu i aktywne podejście do ustalania priorytetów i rozwiązywania problemów,
 • Doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista oraz ponadprzeciętny poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • Sumienność, dokładność, terminowość, otwartość na nowe wyzwania,
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się w mowie i piśmie,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

 

Termin składania dokumentów:
04.07.2014r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci
Ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
52 3768-450
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Sekretarka
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.