banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora ds. zarządzania zasobami wodnymi w Dziale: Zarządzania Zasobami Wodnymi Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie opinii do innych opracowań urbanistyczno ? przestrzennych, projektów ustaw i rozporządzeń.
 • Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania decyzji zwalniających dyrektora na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Opiniowanie warunków technicznych dla urządzeń i prac zlokalizowanych na obszarze działania Zarządu Zlewni (skrzyżowania nadwodne i podwodne, mosty, pobory wody, zrzuty wód i ścieków, przystanie, pomosty, małe elektrownie wodne).
 • Udział w pracach terenowych związanych z oceną możliwości realizacji opiniowanych inwestycji położonych przy rzekach administrowanych przez Zarząd Zlewni, krzyżujących się z nimi lub na nie oddziaływujących.
 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowań wodnoprawnych na obszarze działania Zarządu Zlewni.
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem corocznego planu kontroli gospodarowania wodami na terenie Zarządu Zlewni.
 • Prowadzenie prac związanych z analizą skarg i wniosków w zakresie objętym działalnością działu.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane
 • Rodzaj wykształcenia: inżynieria środowiska

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Biegła obsługa komputera
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień dotyczących przepisów w zakresie administracji publicznej ? ustawa: Prawo wodne,o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, KPA oraz ustaw dotyczących ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi
 • Komunikatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
09.06.2014

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Sekretariat , pok. 109 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: inspektora ds. zarządzania zasobami wodnymi w Dziale: Zarządzania Zasobami Wodnymi Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.