banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. informatyki

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Dokonywanie analiz zgłoszeń serwisowych z zakresu sprzętu, aplikacji i oprogramowania.
 • Monitorowanie i zgłaszanie Dyrektorowi potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Pełnienie funkcji administratora technicznego dedykowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w RZGW,
 • Obsługa sieci telefonicznych i teletransmisyjnych w zakresie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie, pozwalające wdrażać nowe technologie w zakresie szybkiej łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • Nadzór nad wdrażaniem technik informatycznych i teletransmisyjnych w Urzędzie, w tym wsparcie i szkolenie pracowników RZGW w tym zakresie,
 • Instalowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,
 • Współudział we wdrażaniu strategii rozwoju informatycznego RZGW w Poznaniu,
 • Wdrożenie opracowanych przez podmiot zewnętrzny wytycznych projektowych systemu informatycznego RZGW w Poznaniu z wykorzystaniem posiadanej przez RZGW infrastruktury i oprogramowania oraz istniejących zasobów danych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych ,
 • gotowość do samodzielnej i stałej nauki, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności analityczne
 • wiedza z zakresu informatyki, umiejętność współpracy z osobami z różnych działów firmy
 • znajomość oprogramowania ArcGIS,
 • znajomość SQL.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
09.06.2014r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Sekretariat , pok. 109 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista - informatyk
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.