banerpopr

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Audytor wewnętrzny

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5
Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szewska 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostki
 • Przygotowanie planów audytu z uwzględnieniem priorytetów w porozumieniu z Dyrektorem
 • Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce przepisami wewnętrznymi
 • Składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń , przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki
 • Opiniowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie
 • Ocena przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków oraz przestrzeganie terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań finansowych
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz ocena dostosowania działań w jednostce do przedstawionych wcześniej zaleceń audytora lub kontroli

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Reprezentacja urzędu

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienie audytora wewnętrznego

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu gospodarki wodnej
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
06.06.2014r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Sekretariat pok. 109 w godz.8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub poczta w zamkniętej kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.