banerpopr

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk absolwenckich/ studenckich w Wydziale Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego. Maksymalny czas odbywania praktyki wynosi 3 miesiące w wymiarze 15 godzin tygodniowo.   

 


Miejsce odbywania praktyk:

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi

ul. Grunwaldzka 21    

60-783 Poznań.

Praktyki skierowane są głównie do studentów bądź absolwentów kierunków: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, hydrogeologia.

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • Udział w realizacji bieżących zadań powadzonych przez wydział
  • Porządkowanie bieżącej dokumentacji
  • Segregacja i archiwizacja dokumentacji
  • Uzupełnianie zawartości danych w systemie katastralnym
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich przez wyłonionego kandydata w danym terminie.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209) do 26.05.2014 r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Wydziale Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego.

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  618567724