banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Zarząd Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kompletowanie wniosków o zawarcie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami, umów dzierżawy lub umów użyczenia gruntów
 • Przygotowywanie wniosków z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczących: wykupu, przejmowania, dzierżawy, użytkowania, przekazywania i zbywania nieruchomości oraz sposobu ich zagospodarowania
 • Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących ustalenia linii brzegu, również udział w wytyczaniu granic
 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji gruntów.
 • Udział w pracach geodezyjnych, przygotowywanie załączników mapowych i oświadczeń o prawie do dysponowania, udział w przygotowywaniu materiałów dla postępowań przetargowych
 • Prowadzenie spraw oraz przygotowywanie stanowisk Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, udzielanie odpowiedzi/opinii w zakresie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: geodezyjne, ogólnobudowlane, inżynieria środowiska
 • znajomość zagadnień dotyczących przepisów w zakresie Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu graficznego typu AutoCad
 • posiadana wiedza hydrotechniczna

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
23.05.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego , pok. 209 od godz.8:00 do godz. 16:00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora ds. gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie .
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8-567-726