banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. informatyki

 

Wymiar etatu: 0.5
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analiz zgłoszeń serwisowych z zakresu sprzętu, aplikacji i oprogramowania
 • monitorowanie i zgłaszanie Dyrektorowi potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • pełnienie funkcji administratora technicznego dedykowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w RZGW,
 • obsługa sieci telefonicznych i teletransmisyjnych w zakresie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie, pozwalające wdrażać nowe technologie w zakresie szybkiej łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • nadzór nad wdrażaniem technik informatycznych i teletransmisyjnych w Urzędzie, w tym wsparcie i szkolenie pracowników RZGW w tym zakresie,
 • instalowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,
 • współudział we wdrażaniu opracowanych przez podmiot zewnętrzny wytycznych projektowych systemu informatycznego RZGW w Poznaniu z wykorzystaniem posiadanej przez RZGW infrastruktury i oprogramowania oraz istniejących zasobów danych

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki oraz w zakresie administrowania serwerami

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
 • gotowość do samodzielnej i stałej nauki, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole ,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość oprogramowania ArcGIS, MS SQL,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
09-05-2014

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. informatyki .
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8-567-726