banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Specjalista ds. studiów przygotowania i realizacji robót hydrotechnicznych i ogólnobudowlanych w Dziale Technicznym

  

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

    

Miejsce wykonywania pracy:

Zarząd Zlewni Noteci 
Ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • częste wyjazdy służbowe
 • praca przy komputerze

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 1-piętrowy bez windy
 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
 • toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowanie planów robót utrzymaniowych oraz planów pozyskiwania wszelkiej dokumentacji technicznej dla budowli, urządzeń wodnych, rzek,
 • Uczestniczenie w procesie prowadzonym przez właściwą komórkę uzyskiwania lub zmiany pozwoleń wodnoprawnych dla obiektów i urządzeń wodnych własnych, także pozyskiwania lub zmiany instrukcji gospodarowania wodą, instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń, wnioskowanie w tym zakresie.
 • Przygotowanie robót pod względem formalno-prawnym, w celu uzyskania: warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zatwierdzania projektu budowlanego, pozwolenia/zgłoszenia na budowę, decyzji konserwatora zabytków
 • Wykonywanie pozostałych obowiązków inwestorskich w zakresie: przekazania placu budowy, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, współpracy z nadzorem autorskim, uczestniczenie w odbiorach, skompletowania dokumentacji powykonawczej i oddania obiektu do użytku, 
 • Opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących realizacji robót budowlano-montażowych,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość Ms Office i innych niezbędnych do pracy na aplikowanym stanowisku;
 • Znajomość zasad kosztorysowania.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane kierunki studiów: budownictwo, inżynieria środowiska;
 • Znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, prawa budowlanego, wodnego;
 • Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczestnikami procesu budowlanego;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
26.04.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zarząd Zlewni Noteci 
Ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko:  Specjalista ds. studiów przygotowania i realizacji robót hydrotechnicznych i ogólnobudowlanych w Dziale Technicznym.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 52 376 84 50