banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo ? podmiotowym
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem, w zakresie zleconym przez Dyrektora
 • Przeprowadzenie ocen działalności jednostki oraz poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie sprawności organizacyjnej, celowości, gospodarności i legalności działania
 • Współpraca z organami zewnętrznymi, którym zlecono przeprowadzenie kontroli, w uzgodnieniu z Dyrektorem
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym  minimum1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce związanej z gospodarką wodną

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu gospodarki wodnej
 • wiedza z zakresu   kontroli wewnętrznej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

03.01.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli wewnętrznej

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie .
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726