banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych 3 miesięcznych praktyk zawodowych w Dziale Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych oraz Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa w ZZŚiDW w Poznaniu w wymiarze po 15 godzin tygodniowo pomiędzy 8:00 ÷ 15:00, lub w innych uzgodnionych z opiekunem.


Praktyki odbywać się będą w siedzibie Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu ul. Czarna Rola 4  i skierowane są głównie do studentów bądź absolwentów kierunków inżynierii środowiska i ochrony środowiska.

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • Pomoc w prowadzeniu spraw obsługiwanych  przez Dział,
  • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji pod inwestycje planowane do zrealizowania w 2013 roku,
  • Porządkowanie dokumentacji dotyczącej robót zrealizowanych w poprzednich latach

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Osoba przyjęta na stanowisko praktykanta będzie mogła uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji procesu inwestycyjnego oraz pozna  narzędzia jakimi posługuje się Zarząd Zlewni  w utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich w danym terminie.

 

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209)
do 02. IV. 2013r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Dziale Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych oraz Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa NZP

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  618567724