banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego  

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nadzorowanie i koordynacja całokształtu prac wykonywanych przez poszczególne zespoły Wydziału Finansowo-Księgowego
 • bieżąca analiza wykonania i sporządzanie: sprawozdań budżetowych (miesięczne , kwartalne, roczne ) i sporządzanie w zakresie operacji finansowych (kwartalnych i rocznych)
 • wykonanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans , rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki ) wraz z danymi uzupełniającymi,
 • przetwarzanie danych i sporządzanie analiz w sposób umożliwiający przygotowanie i przekazanie rzetelnych informacji prognostycznych, ekonomicznych , finansowych.
 • przygotowanie projektów zarządzeń wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki , a następnie wdrażanie zarządzeń
 • administrowanie programem finansowo-księgowym(np. przydzielanie uprawnień , ustalenie struktury planu kont, archiwizacja danych)
 • wspomaganie Głównego Księgowego w sprawowaniu nadzoru nad bieżącym prowadzeniem rachunkowości jednostki i zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności .

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • 5 lat doświadczenia zawodowego ,  co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu administracyjnym , ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wymagania dodatkowe:            

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne na kierunku rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe w dziale księgowości w jednostce budżetowej
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 • znajomość systemu TREZOR , VIDEOTEL
 • znajomość aplikacji AGROBEX KF będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

17.04.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760    Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko  z-ca głównego księgowego.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726