banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Główny specjalista do wydziału organizacyjnego

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Obsługa Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego w zakresie:

      - ustalania harmonogramu pracy dziennej oraz tygodniowej,

      - prowadzenie ewidencji planowanych wyjazdów służbowych, analizowanie zgłaszanych propozycji, zwracanie uwagi na nakładające się terminy,

      - prowadzenie harmonogramów spotkań, organizowanie spotkań zgodnie z przyjętym harmonogramem,

      - załatwianie wszelkich formalności związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi,

 • Organizacja i koordynacja współpracy z mediami,
 • Koordynowanie komórek i stanowisk pracy podległych bezpośredni Dyrektorowi,
 • Budowa pozytywnego wizerunku RZGW,
 • Koordynacja opracowywania wewnętrznych aktów normatywnych na podstawie merytorycznych wniosków zainteresowanych komórek organizacyjnych, uzgadnianie treści z radcą prawnym i głównym księgowym,
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja regulaminu organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z nadanym statutem w uzgodnieniu i wytycznymi Dyrektora,
 • Koordynacja opracowywania rocznego sprawozdania z działalności Regionalnego Zarządu oraz informacji dla wojewodów zgodnie z obszarem działania, współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi,

  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • 7 lat doświadczenia zawodowego  na stanowisku związanym z organizacją pracy biura

Wymagania dodatkowe:            

 • studia podyplomowe  z  zakresu public relations
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, rzetelność i dokładność
 • umiejętność pracy w zespole   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

06.05.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760  Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko  głównego specjalisty do wydziału organizacyjnego. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.