banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista do spraw ds. komunikacji i konsultacji społecznych - zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki wodnej, ochrony, inżynierii lub kształtowania środowiska,
 • Komunikatywność,
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Asertywność.

 

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość ustawy prawo wodne oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Dobra znajomość Dyrektywy 2000/60/WE.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Posiadanie minimum 6 miesięcznego doświadczenia lub ukończonego kursu, szkolenia z dziedziny public relation, komunikacji lub konsultacji społecznych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu dokumentów w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami,
 • Powadzenie procedury udziału społeczeństwa we wdrażaniu Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarze regionu wodnego Warty,
 • Prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze regionu wodnego Warty,
 • Obsługa organizacyjna i administracyjna Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz jej zespołów i komisji,
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych: prezentacji, broszur, folderów, komunikatów oraz artykułów prasowych nt. procesu udziału społeczeństwa w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami;
 • Analizowanie skuteczności zastosowanych narzędzi i form procesu udziału społeczeństwa oraz przygotowywanie sprawozdań z przedmiotowego procesu.
 • Monitorowanie zmian prawa krajowego i przepisów UE w zakresie procesu udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowaniu wodami;
 • Uczestnictwo w pracach grup roboczych na forum krajowym dotyczących procesu udziału społeczeństwa w planowaniu w gospodarowaniu wodami.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

 

Termin składania dokumentów:
30.04.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

 

Inne informacje:

 • Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko: specjalista w Zespole ds. Komunikacji i Konsultacji Społecznych - zastępstwo".
 • Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
 • Oferta uznana za najlepszą upoważniać będzie do podjęcia umowy przewidywanej na czas na czas ograniczony z perspektywą stałego zatrudnienia.
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.