banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko:  Specjalista ds. żeglugi

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1   

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Sprawdzanie oznakowania szlaków żeglownych oraz stosowania przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • Sporządzanie /w zastępstwie/ aktualnych warunków żeglugowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej
 • Opiniowanie opracowań i dokumentacji z zakresu tematyki żeglugowej
 • Wydawanie warunków dla lokalizowanych na drogach wodnych urządzeń wodnych
 • Aktualizowanie informatora dróg wodnych
 • Udział w okresowych objazdach dróg wodnych

   

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe - inżynier inżynierii środowiska
 • Wiedza z zakresu budownictwa wodnego, gospodarki wodnej i hydrologii rzek
 • Znajomość ustaw: o żegludze śródlądowej, prawo wodne oraz przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień hydrotechnicznych i utrzymania wód śródlądowych

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Biegła obsługa komputera i pakietu MS Excel
 • Umiejętność samodzielnej pracy

            

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

10.06.2013 

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760    Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. żeglugi. 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.