banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Inspektor ds. finansowo-księgowych  -  zastępstwo

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1   

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Klasyfikowanie, sprawdzanie i nadzór nad prawidłową dokumentacją finansową
 • Sporządzanie elektronicznych przelewów
 • Księgowanie wydatków budżetowych

   

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe  ekonomiczne
 • Doświadczenie w pracy - minimum 1 rok pracy w dziale finansowo - księgowym
 • Znajomość przepisów  o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej
 • Bardzo dobra znajomość  obsługi  pakietu MS Office / szczególnie MS Word, MS Excel /

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i dokładność

            

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

16.06.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760    Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko:  Inspektor ds.  finansowo- księgowych - zastępstwo.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.