banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Główny Specjalista w Ośrodku koordynacyjno-informacyjnym ochrony przeciwpowodziowej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1   

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Koordynowanie wdrożenia Dyrektywy Powodziowej w zakresie należącym do RZGW w Poznaniu ,
 • Koordynowanie wdrożenia z planem gospodarowania wodami realizowanym przez Pion Zasobów Wodnych ,
 • Koordynowanie wdrożenia systemu informatycznego ISOK oraz wszystkich produktów dostarczonych w ramach projektu , w części przypadającej na RZGW w Poznaniu ,
 • Reprezentowanie urzędu w kontaktach z urzędami i instytucjami w zakresie zleconym przez Dyrektora 

 

   

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe  magisterskie z zakresu budownictwo wodne związane z gospodarką wodną
 • Doświadczenie zawodowe ? minimum 5 lat stażu pracy w jednostkach związanych z gospodarka wodną
 • 3 lata stażu pracy na stanowisku samodzielnym
 • Wiedza ogólna i znajomość podstaw ustaw: Prawo Wodne , Prawo budowlane, o finansach publicznych , Prawo ochrony środowiska , o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej
 • Dobra znajomość dyrektywy 2007/60/EW(Dyrektywa Powodziowa) oraz dyrektywy 2000/60/WE ( Ramowa Dyrektywa Wodna)oraz prawa krajowego z tego zakresu , dobra znajomość polityki wdrożeniowej tych dyrektyw w Polsce , w tym szczególnie Dyrektywy Powodziowej
 • Dobra znajomość wymogów prawa europejskiego i krajowego w zakresie planowania i realizacji inwestycji i ich zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z prawa unijnego i krajowego
 • Umiejętność planowania i programowania
 • Umiejętność wykorzystywania technik komputerowych w procesie zarządzania gospodarka wodną

 

Wymagania dodatkowe:

 • Asertywności i odporność na stres
 • Umiejętność prezentacji

             

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

21.06.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko:  główny specjalista

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.