banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w  Wydziale Organizacyjnym

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestracja i rozdzielanie wszelkiej korespondencji przychodzącej
 • wysyłka korespondencji wychodzącej
 • obsługa systemu informatycznego poczty przychodzącej i wychodzącej
 • obsługa centrali telefonicznej

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • reprezentacja urzędu, praca przy komputerze

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
  lub w organach administracji publicznej
 • znajomość pakietu biurowego Office(Word, Excel)
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
 06.07.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Wydział Spraw Pracowniczych pok.209
 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem - Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.