banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Rybactwa Śródlądowego

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką rybacką/rybactwo śródlądowe
 • Udział w konkursach na oddanie obwodu rybackiego w użytkowanie
 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji uprawnionych do rybactwa
 • Prowadzenie kontroli uprawnionych do rybactwa

 

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe administracyjne lub środowiskowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
  lub w organach administracji publicznej
  lub odbyty staż/praktyki w organach administracji publicznej zajmujących się gospodarką rybacką

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o rybactwie śródlądowym
 • Znajomość Ustawy Prawo wodne
 • Znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
13.07.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Wydział Spraw Pracowniczych pok.209
 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Rybactwa Śródlądowego

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.