banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk absolwenckich/ studenckich w Zespole Kontroli Gospodarowania Wodami. Maksymalny czas odbywania praktyki wynosi 3 miesiące w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo.   


Miejsce odbywania praktyk: siedziba Pionu Zasobów Wodnych RZGW w Poznaniu- ul. Grunwaldzka 21  60-783 Poznań.  Praktyki skierowane są głównie do studentów bądź absolwentów kierunków: melioracja, inżynieria środowiska lub pokrewne

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • Pomoc w prowadzeniu spraw obsługiwanych  przez Zespół,
  • Porządkowanie bieżącej dokumentacji
  • Wprowadzanie danych z kontroli gospodarowania wodami do bazy informatycznej
  • Wykonywanie innych zadań zleconych  przez Kierownika Zespołu

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich przez wyłonionego kandydata w danym terminie.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209)
do 09.08.2013r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Zespole Kontroli Gospodarowania Wodami

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  618567724