banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Kierownik Zarządu Zlewni

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Zarząd Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie

Skęczniew 57

62-730 Dobra

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Koordynowanie spraw związanych z zakresem działania zarządu zlewni.
 • Nadzór nad wykonaniem ustalonych zadań, przestrzeganiem realizacji wydanych wewnętrznych aktów prawnych oraz stosowania obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie stałej kontroli w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetowych na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych oraz uregulowań wewnętrznych.
 • Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie gospodarki wodnej.
 • Gospodarowanie wodą w zbiornikach retencyjnych w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym, zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami gospodarowania wodą oraz eksploatacji urządzeń.
 • Regulowanie stanów wód i przepływów w rzekach w ramach możliwości wynikających z posiadanych urządzeń hydrotechnicznych oraz w zależności od warunków hydrologicznych.
 • Opracowywanie programów rozwoju administrowanych przez zarząd zlewni wód śródlądowych oraz wieloletnich planów utrzymania tych wód i urządzeń wodnych na nich zlokalizowanych.
 • Administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi i gospodarczymi będącymi w  administrowaniu zarządu zlewni,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu budownictwo wodne ,  związane z gospodarką wodną
 • minimum 5 lat doświadczenia,  w jednostkach związanych z gospodarką wodną w tym
 • minimum 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku związanym z gospodarka wodną

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza ogólna i znajomość podstaw ustaw: Prawo Wodne, Prawo budowlane, o finansach publicznych,  Prawo ochrony środowiska,  o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej,
 • dobra znajomość wymogów prawa w zakresie planowania i realizacji inwestycji i ich zgodność z celami środowiskowymi wynikającymi z prawa unijnego i krajowego
 • umiejętność planowania i programowania
 • umiejętność wykorzystywania technik komputerowych w procesie zarządzania gospodarką wodną

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

09.09.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760    Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 209  od godz.8  do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko  Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726