banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Specjalista ds. informatyki

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Dokonywanie analiz zgłoszeń serwisowych z zakresu sprzętu, aplikacji i oprogramowania.
 • Dokonywanie podstawowych napraw sprzętu informatycznego, użytkowanego przez pracowników Urzędu oraz wspieranie użytkowników w zakresie działania aplikacji.
 • Pełnienie funkcji administratora technicznego dedykowanych systemów informatycznych wykorzystywanych  w Urzędzie
 • Obsługa sieci telefonicznych i teletransmisyjnych w zakresie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie, pozwalające wdrażać nowe technologie w zakresie szybkiej łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 • Nadzór nad wdrażaniem technik informatycznych i teletransmisyjnych w Urzędzie.
 • Instalowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • 2 lata doświadczenia w obszarze informatyki
 • Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

09.09.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 209  od godz. 8  do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista - informatyk. 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.