banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. kontaktów z mediami

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie współtworzenie wizerunku Regionalnego Zarządu i realizacja zadań z zakresu Public Relations skierowanych do krajowych i zagranicznych odbiorców
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat działalności Regionalnego Zarządu
 • Zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i reklamowych
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych i działań public relations związanych z działalnością Regionalnego Zarządu
 • Kreowanie wizerunku Urzędu
 • Kontakt z przedstawicielami mediów

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność tworzenia i redagowania tekstów informacyjnych i komunikatów prasowych
 • wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne
 • doskonała organizacja pracy własnej, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność wykorzystywania technik komputerowych
 • znajomość przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

10.09.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760  Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 209 od godz. 8  do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kontaktów z mediami

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.