banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na  stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych  

 

Wymiar etatu: 1/5

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzorowanie i kontrola prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Udział w pracach komisji przetargowej
 • Prowadzenie korespondencji ( odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych)
 • Koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem
 • Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne

 • Wykształcenie wyższe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z zamówieniami publicznymi 
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów  wykonawczych wydanych na jej podstawie - umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych
 • zdolności organizacyjne , odpowiedzialność , systematyczność, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów Kodeks Prawo Administracyjne , Finanse Publiczne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

16.09.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760    Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych pok.209 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726