banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Wydziału Kadr i Organizacji

   

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zarządzanie zespołami wchodzących w skład Wydziału (Zespół ds. Obsługi Kancelaryjnej, Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, Zespół ds. Administracyjnych),
 • nadzorowanie spraw kadrowych (m.in. monitorowanie procesu rekrutacji, procesu odbywania służby przygotowawczej i adaptacji Pracowników, kontrola nad dokumentacją kadrową, monitorowanie opracowywania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego),
 • nadzorowanie planowania i wykorzystania limitu etatów i funduszy oraz przedkładanie w tym zakresie informacji i wniosków Dyrektorowi,
 • tworzenie raportów i analiz kadrowych na potrzeby Dyrektora,
 • wspieranie Dyrektora w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, doradztwo w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących pracowników firmy oraz procesów HR zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • organizacja i wspieranie procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (szkolenia, rekrutacje, oceny pracownicze, etc.);

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem
 • znajomość Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Cywilnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość technik i narządzi zarządzania zasobami ludzkimi
 • posiadanie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji oraz planowania strategicznego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

06.12.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Wydziału Kadr i Organizacji  

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie .
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726