banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. kontaktów z mediami

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie współtworzenie wizerunku Regionalnego Zarządu i realizacja zadań z zakresu Public Relations, skierowanych do krajowych i zagranicznych odbiorców,
 • Przygotowywanie i zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat działalności Regionalnego Zarządu,
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z działalnością Regionalnego Zarządu,
 • Prowadzenie monitoringu oraz analizy artykułów prasowych, audycji radiowych,  telewizyjnych oraz informacji internetowych dotyczących Regionalnego Zarządu i ich archiwizacja,
 • Prowadzenie i zarządzanie archiwum fotograficznego oraz dokumentacji audiowizualnej Regionalnego Zarządu,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, systematyczne aktualizowanie bazy danych mediów, agencji informacyjnych,
 • Współredagowanie strony internetowej Regionalnego Zarządu oraz profili na serwisach społecznościowych,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność tworzenia i redagowania tekstów informacyjnych i komunikatów prasowych,
 • umiejętność syntezy informacji uzyskanych od poszczególnych komórek merytorycznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne,
 • doskonała organizacja pracy własnej, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność wykorzystywania technik komputerowych i audiowizualnych,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa prasowego oraz udostępniania informacji publicznej,
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne,
 • zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji ,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowego realizowania powierzonych zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

10.12.2013r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. kontaktów z mediami

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726