banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista do spraw kontroli gospodarowania wodami w Wydziale Użytkowania i Ochrony Wód

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi ul. Grunwaldzka 21

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • formalne i merytoryczne przygotowywanie kontroli gospodarowania wodami,
 • przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami,
 • analizowanie wyników kontroli i przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe
 • Rodzaj wykształcenia: z zakresu gospodarki wodnej, melioracji, ochrony, inżynierii lub kształtowania środowiska,
 • Okres doświadczenia: min. 2 lata,
 • Rodzaj doświadczenia: W obszarze gospodarowania wodami, w zakresie kompetencyjnym dyrektora RZGW, określonym w ustawie Prawo wodne.

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo wodne na poziomie umożliwiającym wieloaspektową interpretację i stosowanie jej zapisów,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w warunkach konfliktowych,
 • dobra organizacja pracy i dyspozycyjność do częstej pracy w terenie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze (oraz aktów wykonawczych) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:
12.12.2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. kontroli gospodarowania wodami.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie .
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726