banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista w Zespole ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego

     

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

  

Miejsce wykonywania pracy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

  

  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw kadrowych (sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zakładanie i prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie procesu rekrutacji, procesu odbywania służby przygotowawczej i adaptacji Pracowników),
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
 • tworzenie raportów i analiz kadrowych na potrzeby Dyrektora,
 • organizacja i wspieranie procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (szkolenia, oceny pracownicze, etc.);

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw kadrowych
 • znajomość Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Cywilnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

  

Termin składania dokumentów:

03.02.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209 od godz. 8 do godz. 16

  

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Starszy Specjalista w Zespole ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726.