banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. planowania i analiz budżetowych  

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowywanie materiałów do projektu budżetu państwa,
 • Sporządzanie planów dochodów budżetowych jednostki,
 • Sporządzanie projektów planów finansowych,
 • Przygotowywanie zmian planów finansowych w ciągu roku budżetowego
 • Przygotowywanie analiz wykonania planów wydatków

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • bardzo dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego excel

 

Wymagania dodatkowe:                        

 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wiedza z zakresu księgowości

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

10.02.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760  Poznań

Wydział Spraw Pracowniczych

Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209 od godz. 8 do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. planowania i analiz finansowych.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726.