banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent Dyrektora. 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1           

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja , obsługa oraz udział w spotkaniach służbowych,
 • przygotowanie prezentacji, pism i raportów na potrzeby przełożonego,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji i dokumentacji wewnętrznej oraz terminowością wykonywania zadań,
 • nadzór w imieniu Dyrektora nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych,
 • współpraca z rzecznikiem prasowym w RZGW w Poznaniu,   

  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne, politologia),
 • biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,  
 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Dyrektora RZGW w Poznaniu jako organu administracji publicznej niezespolonej,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Kodeksu Pracy,

 

Wymagania dodatkowe:         

 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie dokumentów posiadanie uprawnień zawodowych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Termin składania dokumentów:

20.02.2014r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760    Poznań

Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego pok.209 od godz.8 do godz.16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą  w zamkniętej  kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko Asystent Dyrektora.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726