banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. studiów przygotowania i realizacji robót hydrotechnicznych i ogólnobudowlanych w Dziale Technicznym

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1

Zarząd Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

           

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowanie planów robót utrzymaniowych oraz planów pozyskiwania wszelkiej dokumentacji technicznej dla budowli , urządzeń wodnych, rzek.
 • Uczestniczenie w procesie prowadzonym przez właściwą komórkę uzyskiwania lub zmiany pozwoleń wodnoprawnych dla obiektów i urządzeń wodnych własnych, także pozyskiwania lub zmiany instrukcji gospodarowania wodą, instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń, wnioskowanie w tym zakresie.
 • Przygotowanie robót pod względem formalno-prawnym, w celu uzyskania: warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zatwierdzania projektu budowlanego, pozwolenia/zgłoszenia na budowę.
 • Wykonywanie pozostałych obowiązków inwestorskich w zakresie: przekazania placu budowy, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, współpracy z nadzorem autorskim, dokonywaniu odbiorów, skompletowania dokumentacji powykonawczej i oddania obiektu do użytku.
 • Opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących realizacji robót budowlano-montażowych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: kierunek budownictwo lub inżynieria środowiska,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel, Outlook Express)


Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, prawa budowlanego, wodnego,
 • znajomość zasad kosztorysowania.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

 

Termin składania dokumentów:

17.03.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Zespół ds. Kadr i Rozwoju Zawodowego, pok. 209  od godz. 8  do godz. 16

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko:  Specjalista ds. studiów przygotowania i realizacji robót hydrotechnicznych i ogólnobudowlanych w Dziale Technicznym.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie .
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem (61)-8567-726