banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarki w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii Zarządu Zlewni – rejestrowanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Wysyłka korespondencji w placówkach pocztowych.
 • Prowadzenie sekretariatu Zarządu Zlewni – łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faxu, skrzynki mailowej, rozdzielanie korespondencji wg dekretacji Kierownika Zarządu Zlewni.
 • Wykonywanie zadań asystenckich w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownika Zarządu Zlewni.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, opracowywanie planu urlopów i ewidencji ich wykorzystania, sprawdzanie harmonogramów pracy, kart pracy i list obecności pracowników terenowych.
 • Obsługa spraw związanych z wyjazdami służbowymi.
 • Zaopatrywanie pracowników Zarządu Zlewni w środki czystości, materiały i wyposażenie biurowe.

Warunki pracy

 •  zadania wykonywane w siedzibie urzędu;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne:
wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 0,5 roku doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjno-biurowej.
 • Wiedza na temat funkcjonowania administracji publicznej.
 • Doskonała umiejętność obsługi pakietów biurowych np. Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych.
 • Sprawna obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: administracyjne, ekonomiczne)
 • Staż pracy w administracji państwowej.
 • Umiejętność bezwzrokowego pisania na maszynie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji

CV, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Termin składania dokumentów:
31-12-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko sekretarki w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.