banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor nadzoru ds. budownictwa w Zarządzie Zlewni Noteci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 


Wymiar etatu: 1
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia w wymiarze ½ etatu

Liczba stanowisk: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi w zakresie budownictwa ogólnego i wodnego realizowanych na terenie działalności RZGW w Poznaniu, Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
• Wykonywanie obowiązków z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, określonych art. 61-71 (rozdział 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 tej ustawy, a w szczególności: dokonywanie uzgodnień, opiniowanie dokumentacji, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń, nadzór inwestorski, udział w odbiorach robót.
• Dokonywanie okresowych przeglądów wszystkich zagród oraz uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji oraz sporządzanie okresowych sprawozdań.
• Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań remontowych budynków i zagród.
• Udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz w przygotowywaniu zleceń oraz zawieraniu umów na roboty, dostawy, usługi.
• Uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego
i wodnego.


Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• wyjazdy służbowe
• praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek 1-piętrowy bez windy
• szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
• toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
• Wykształcenie: średnie o specjalności budownictwo
• Mile widziane wyksztalcenie wyższe techniczne
• Uprawnienia budowlane
• Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
• Znajomość m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo Zamówień Publicznych
• Umiejętność pracy z komputerem, znajomość Ms Office, programów kosztorysowych i innych niezbędnych do pracy na aplikowanym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy
• Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczestnikami procesu budowlanego


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

 

Termin składania dokumentów:
31 sierpnia 2017 r.


Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
Tel. (52) 3768-450


Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora nadzoru ds. budownictwa
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.