banerpopr

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 1 osoby w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu.

 


Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań


Okres trwania praktyk: minimum 15 dni – maksimum 3 miesiące.
Wymiar praktyk: do uzgodnienia.


Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:
• Udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych (przygotowywanie specyfikacji, kosztorysów, dokumentacji i warunków do prowadzenia robót/usług dokumentacji) celem realizacji robót.
• Udział w zadaniach mających na celu uzyskanie: zgłoszenia robót budowlanych, prawa
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zatwierdzenie projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, dziennika budowy itd.
• Udział w zadaniach związanych z procesem budowlanym: przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, kontrole i odbiory robót, kompletowanie dokumentacji w trakcie prowadzenia robót jak i dokumentacji powykonawczej, zgłaszanie obiektu do użytku celem realizowania obowiązków inwestorskich.
• Udział w zadaniach związanych z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych i budynków (zakładanie książek obiektu budowlanego, udział w przeglądach wykonywanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane)
• Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Działu.


Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:
• CV,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.


Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, do 30 września 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 724.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.